Newsletter


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

I. Rekrutacja 2023/2024
Od roku szkolnego 2023/24 rekrutacja do szkół podstawowych w mieście Opolu odbywa się drogą elektroniczną. Poniżej udostępniamy linki umożliwiające zgłoszenie ucznia do szkoły:


http://opole.podstawowe.vnabor.pl

LUB

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/opole


 

II. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.


III. Przyjmowanie do klasy I

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2023/2024, przyjmowane są dzieci:

• 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

• 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

• starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.


Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

• Kandydaci zamieszkali w obwodzie   szkoły podstawowej,   przyjmowani są   do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.

Zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

• Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).


Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

• Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.

• Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Opola w Uchwale Nr XXXIX/776/17 z dnia 30 marca 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów (zobacz klikając tutaj).

• Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.


IV. Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów sportowych klasy I i klas wyższych niż klasa I

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

• posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,

• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tj.:

• wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata,

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

Uwaga!
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasy I oraz klas wyższych niż klasa I odbywa się od 20 marca do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się 24 kwietnia 2023 r., w godzinach ustalonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.


V. Zasady przyjęć kandydatów do klasy I oddziału międzynarodowego

Oddział międzynarodowy to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną.

Do klasy I oddziału międzynarodowego przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brany pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tj.:

• wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata,

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

Uwaga!
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I oddziału międzynarodowego odbywa się od 20 marca do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 21 kwietnia 2023 r., w godzinach ustalonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie, nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I oddziału międzynarodowego. 


VI. Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

• otrzymał promocję do klasy VII;

• uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

• wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

• wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

• świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tj.:

• wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata,

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

Jeżeli w oddziale dwujęzycznym nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego i spełnili warunki rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

Uwaga!
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII odbywa się od 22 marca do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 21 kwietnia 2022 r., w godzinach ustalonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie, nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.


VII. Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

• Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

• Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

• Zasady rekrutacji stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

• Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.


VIII. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2032/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym (do pobrania tutaj).

• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

• Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

• Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły.

• Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do   szkoły,   jeżeli   został   zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

• Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym do pobrania w tym miejscu.


Szkoła podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą, w terminie określonym w załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia (do pobrania tutaj).


Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo również w szkole.Załączniki:
  


  Ważne informacje

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / Інформація

- sprawdź! / перевірити!


Pomoc dla Ukrainy
- informacja.

 
Podstrony:  1  2 

 
22


 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS