Newsletter


1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w PSP 2 Opole - 20 punktów
 • Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie PSP 2 Opole - 7 punktów
 • Bliscy krewni kandydata mieszkający w pobliżu PSP 2 Opole i zapewniający w razie potrzeby opiekę kandydatowi - 3 punkty
 • Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie PSP 2 Opole - 3 punkty
 • PSP 2 Opole na trasie dojazdu rodzica do miejsca pracy - 2 punkty
 • Kandydat jest członkiem klubu sportowego – 2 punkty
 • Miejsce zamieszkania rodziców kandydata jest blisko obwodu PSP 2 Opole - 2 punkty

Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu decydują kryteria dodatkowe:

 • Wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt
 • Niepełnosprawność kandydata – 1 punkt
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 punkt
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 punkt
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt
 • Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 1 punkt
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • Od 03.03.2014r. do 31.03.2014r. - zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
 • 05.05.2014r. - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Do 08.05.2014r. – rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • 09.05.2014r. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu.

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

7. Listy, o których mowa w p. 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

8. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

13. Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego do pobrania poniżej bądź w sekretariacie szkoły:

    Ważne informacje

W związku z przenoszeniem strony 2013/2014 do archiwum, informacje na niej zawarte będą stopniowo aktualizowane w najbliższym okresie czasu.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
dostępny na naszej stronie.

Budżet Obywatelski
- wyremontujmy razem parking naszej szkoły!

 
Podstrony:  1  2  3 


 

 ARCHIWUM STRONY INTERNETOWEJ PSP2           Lata szkolne: 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.