Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 

Pomoc materialna - podręczniki - ważne!

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”

 

W dniu 14 czerwca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła:

 • uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”, 

 • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 706).

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 • w klasach I - IV szkoły podstawowej,

 • w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz liceum plastycznego,

 • w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 

 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznego.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych poniżej kryteriów.

I. Kryterium dochodowe:

 

a) dotyczy uczniów klas I szkoły podstawowej

uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 504 zł netto na osobę w rodzinie. Z dniem 01 listopada 2012 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wzrośnie do kwoty 539 zł.

 1.  

  dotyczy uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz liceum plastycznego, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Z dniem 01 października 2012 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wzrośnie do kwoty 456 zł.

 

II. Poza kryterium dochodowym - ze względu na szczególną sytuację życiową:

dotyczy uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz liceum plastycznego, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

 

 

 

uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np.: sieroctwo, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenia losowe, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń

(Art.7. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

 

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizmu lub narkomanii;
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

III. Uczniowie niepełnosprawni - bez względu na sytuację materialną:

dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych

 

 

 

uczeń niepełnosprawny (słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia. 

W związku z powyższym proszę o powiadomienie wszystkich zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) o możliwości dofinansowania zakupu podręczników. Wnioski należy składać do dnia 06 września 2012 r. w szkole do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczał uczeń (wnioski, w zależności od jednego z trzech kryteriów w załączeniu).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny spełniającej kryterium dochodowe - zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. 

Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

 

 

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

   

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia ze względu na szczególną sytuację życiową (poza kryterium dochodowym), do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie;

   

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników obejmuje tylko zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego i maksymalnie będzie wynosić:

 

 • dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,

 • dla ucznia niepełnosprawnego klasy I-III szkoły podstawowej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

do kwoty 180 zł

 • dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej,

 • dla ucznia niepełnosprawnego klasy IV-VI szkoły podstawowej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


 

 

do kwoty 210 zł

 • dla ucznia niepełnosprawnego gimnazjum,

 • dla ucznia niepełnosprawnego klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych


 

 

do kwoty 325 zł

 • dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

 • dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 • dla ucznia klasy I liceum plastycznego,

 • dla ucznia niepełnosprawnego zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

 • dla ucznia niepełnosprawnego klasy II-III liceum profilowanego,

 • dla ucznia niepełnosprawnego klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 • dla ucznia niepełnosprawnego liceum plastycznego


 


 

 

do kwoty 352 zł

 

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 15 listopada 2012r.

 

 


Załączniki:


Aktualności
Nowa strona już niebawem!

Nowa strona wystartuje już niebawem. Ty możesz się z nią połączyć już teraz - kliknij na link - nowa strona.


Uwaga! nowe godziny pracy pedagoga szkolnego

 
Podstrony:  1  2  3  4